Deklaracja dostępności - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks.ppłk. J. Wryczy w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej HYPERLINK „http://jedynka.tuchola.pl/” http://jedynka.tuchola.pl/

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy
Województwo: kujawsko – pomorskie
Powiat: tucholski
Gmina: Tuchola
Miejscowość: Tuchola
Adres: Szkolna 4, 89 – 500 Tuchola
Telefon kontaktowy: 52 3343515 lub 605955544 (dyrektor szkoły)
Adres mail: HYPERLINK „mailto:sp1tuchola@o2.pl” sp1tuchola@o2.pl
Strona: HYPERLINK „http://WWW.jedynka.tuchola.pl” WWW.jedynka.tuchola.pl
Adres podmiotowej strony BIP: HYPERLINK „https://bip.miasto.tuchola.pl/” https://bip.miasto.tuchola.pl/

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/SP1_Tuchola/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 18.12.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

INFORMACJA DOSTĘPNOSCI CYFROWEJ:

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
Część materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
Informacje dodatkowe -strona posiada:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek na górze strony przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
podwyższony kontrast
tryb czarno-biały
możliwość powiększenia liter
jasne/ciemne tło
układ o stałej/zmiennej szerokości


DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Tucholi.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej HYPERLINK „mailto:sp1tuchola@o2.pl” sp1tuchola@o2.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 52 334 35 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Koordynator: Aleksander Kieliński

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 1 zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 1 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy mieści się w Tucholi przy ul. Szkolnej 4. W jej skład wchodzą dwa odrębne budynki: budynek główny (dla uczniów starszych) i pawilon (dla dzieci młodszych).
Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek główny posiada cztery:
Wejścia od frontu budynku:
nr 1 od sekretariatu
nr 2 od świetlicy
Wejścia nr 1 i nr 2 nie umożliwiają dostania się do budynku z poziomu terenu.
Wejścia od boiska szkolnego:
nr 3 od kotłowni
nr 4 od sali gimnastycznej
Wejścia nr 3 i nr 4 umożliwiają dostanie się do budynku z poziomu terenu. Jednak wejście na piętra jest utrudniony.
Budynek pawilon posiada jedno wejście. Jedynym wejściem z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych jest bezpośrednie wejście do pawilonu szkolnego. Istnieje tam podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejścia nr 1 nr 2 są zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości do 30 cm ułożonym w odległości 30 cm przed drzwiami. W budynku nie ma windy i przemieszczanie się na wózku inwalidzkim na wielu poziomach jest niemożliwe.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku głównym żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów.
W budynku pawilon toalety nie są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze pomalowane w kolorze kontrastującym z tłem ściany.
Na parterze przy sekretariacie znajduje się plan ewaluacji budynku oraz plan sytuacyjny określający funkcjonalność dostępnych pomieszczeń.
Krawędzie pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodów oznaczone są pasem kontrastowym o szerokości 10 cm. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
Wejścia do dostępnych pomieszczeń są oznakowane w sposób kontrastowy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W obu budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.