Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Konkurs walentynkowy – zapraszamy do udziału klasy siódme i ósme

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi zaprasza do udziału w XVI edycji Międzypowiatowego Konkursu Poezji i Prozy Miłosnej „Miłość niejedno ma imię”

Cele konkursu:
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży,
rozbudzenie talentów poetyckich, recytatorskich i artystycznych,
popularyzacja twórczości poetyckiej i plastycznej,
tworzenie warunków do kontaktów i konfrontacji młodych talentów.

Zasięg:
Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu tucholskiego i powiatu sępoleńskiego.

Kategorie:
recytatorska,
poetycka,
plastyczna.

Warunki uczestnictwa:

1. Kategoria recytatorska
Każda szkoła może zgłosić 3 osoby, które zaprezentują własną interpretację dowolnego utworu poetyckiego lub epickiego o tematyce miłosnej. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut. Wraz ze zgłoszeniem uczniów należy dostarczyć organizatorom konkursu po 1 kopii prezentowanych tekstów.

2. Kategoria plastyczna.
Każda szkoła może nadesłać 5 prac – kartek walentynkowych w formacie A5 lub A6 (inne formaty będą zdyskwalifikowane), które będą oceniane pod względem zgodności z tematem, estetyki, oryginalności i pomysłowości. Forma plastyczna dowolna.
Prace plastyczne wzorowane na ogólnodostępnych kartkach z różnych źródeł będą zdyskwalifikowane.

Prace plastyczne muszą być opatrzone godłem autora / pseudonimem. Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę z godłem / pseudonimem zawierającą dane o autorze – karta zgłoszenia uczestnictwa – kategoria plastyczna.

3. Kategoria poetycka.
Każda szkoła może nadesłać prace 3 – 4 uczniów. Do udziału zapraszamy młodych poetów. Na jedną pracę powinny składać się 2 utwory poetyckie o tematyce miłosnej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac epickich oraz utworów poetyckich wzorowanych na tekstach z innych źródeł (np. z Internetu).

Prace poetyckie muszą być opatrzone godłem autora / pseudonimem.
Należy przesłać je wyłącznie w formie elektronicznej na adres olek.kielinski@gmail.com – w temacie wpisać „Konkurs walentynkowy”. Dopuszczalne formaty dokumentu TXT, RTF, DOC.
Z kolei dane o autorze – karta zgłoszenia uczestnictwa – kategoria poetycka, należy przesłać w zaklejonej kopercie z godłem / pseudonimem drogą pocztową na adres szkoły.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych przysłanych inną drogą aniżeli elektroniczną i prac napisanych ręcznie.

Prace i zgłoszenia należy przesłać do 27 stycznia 2020 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 4
89-500 Tuchola
z dopiskiem „Konkurs Poezji i Prozy Miłosnej”
lub osobiście do sekretariatu szkoły do 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

W związku z koniecznością dostarczenia prac do niezależnych członków jury, prace niedostarczone w terminie nie będą brane pod uwagę – liczy się data stempla pocztowego.

14 lutego 2020 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Tucholskim Ośrodku Kultury przy Placu Zamkowym odbędzie się konkurs recytatorski oraz ogłoszenie wyników we wszystkich kategoriach. Organizatorzy zaproszą drogą telefoniczną wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w celu wręczenia nagród.

Nagrodzone prace plastyczne i poetyckie zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku utworów miłosnych.